Thodyno uthdarymas

Sëkmingai, kai norime likviduoti verslà ar uþdaryti filialà, turime spræsti ne tik su veikla susijusius klausimus, bet ir kasos aparatus. Þinoma, mes negalime pamirðti apie tai, nors vertiname já kaip ðnipà, kuris tikrina mûsø apyvartà vertingais ir kà ji uþtikrins visoms Mokesèiø tarnybos þinioms, kai reikës.

Kasos ir nutraukimas veiklà? Ðis tyrimas tvirtai ásipareigojusi á daugelá verslininkø. Atsakomybë mokesèiø mokëtojas planuojama atsiþvelgiant á Lietuvos Respublikos finansø ministro teisës data 03.14.2013 r. Jeigu kasos minties. Beje, taisyklës reglamentuoja visà kasos gyvenimo etapas, net nuo savo veiklos pradþios gamintojas. Jie reguliuoja tokio kasos pristatymo ir aptarnavimo procesà. Ir dël to, kad reglamento sàmonë turi: atlikti kasdien ataskaità fiskalinæ ir tarpiniø Sezonas 7 dienas nuo darbø pabaigos kasos privalo sumokëti praðymà mokesèiø inspekcijai uþ atmintá skaityti kasos. Mums reikia praðyti ir gráþti á mokesèiø inspekcijai bûtø iðregistruojama pinigø laiðke. Vienu atveju, padedant karininkui, mes skaitome fiskalinio kasos turiná, pateikdami atsiskaitymo ataskaità bet kuriuo metu kasos darbo metu. Tai turëtø bûti daroma pasikeièiant mokesèiø inspekcijos darbuotojo akivaizdoje. Pagal reglamento ápareigojimas mums imtis minuèiø perskaityti kasos atminties turiná.Kaip jûs tikriausiai galite atspëti, ataskaitose palyginama kasos kasos skaitymas su dabartiniu, kurá að siûliau mënesio ar ketvirèio sutartyse. Siekiant uþkirsti kelià ne taip maloniai situacijai, puiki programa bus atspausdinti praneðimà apie pardavimo laikà, kurá lyginate su mokesèiø deklaracijomis. Jei kaþkur padarysite klaidà, jums bus suteikta galimybë pataisyti.Taip pat verta paminëti, kad pateikdami paraiðkà biuro vadovui skaityti fiskalinæ atmintá, mes teikiame informacijà, arba kaip mokesèiø mokëtojà, ið pinigø kasos. Vis dar turime uþpildyti deklaracijà dël kasos naudojimo. Jei suma buvo panaudota maþiau nei 3 metams, privalome gràþinti pinigus, kuriuos jie naudojo ásigydami kasoje.Kaip matote, verslo ir kasos aparato pabaiga yra ta pati pagrindinë ámonë, kurià turësite priimti. Jei veiklos pabaiga ir vienintelis kasos likvidavimas ávyko greièiau nei per trejus metus, reikës pagalbos, kurià ásigijome uþ fiskalinæ sumà.