Topaz fiskalinis spausdintuvas

Ar norite plëtoti verslà? Ar norite augti ir jums reikia naujø priemoniø? Atminkite, kad jei nenorite turëti problemø iþdo pavadinime, turëkite nuomonæ apie tai, kokius árenginius ásigijote. Jûs turite þinoti, kad perkant fiskalinius spausdintuvus, jie turi atlikti reikalavimus, be jø jums gali bûti dideliø problemø.

Daugelis kitø verslininkø galvoja, kur geriau ásigyti fiskaliná spausdintuvà. Ar tikrai gera taupyti pinigus ir pirkti internetu ir parduotuvëje. Puiku þinoti, kad, jei norite sutaupyti ðiek tiek pinigø, galite atsispirti gilesnëms iðlaidoms ir problemoms, jei jûsø spausdintuvas neatitinka tam tikrø reikalavimø. Atminkite, kad ieðkodami fiskalinio spausdintuvo galite rasti daug bendroviø, taèiau ásitikinkite, kad siûlomi spausdintuvai atliks jûsø reikalavimus. Nepamirðkite pirkti ágaliotø platintojø kraków fiskalinius spausdintuvus. Bûtø gerai, jei pardavimo punktas taip pat teiktø prieþiûros paslaugas árenginio gedimo atveju.

Norint teisëtai þiûrëti á mokesèiø spausdintuvà, turi bûti laikomasi kitø sàlygø:

Jame turi bûti:- fiskalinis modulis ir fiskalinë atmintis, ámontuota á kasos aparatà, todël ji negali bûti centrinës sistemos nuomonë- gavimo spausdintuvas,- du ekranai, uþtikrinantys nuolatiná skaitymà.

Ji turi turëti fiskalinæ atmintá, kuri yra fiksuotame árenginyje. Ji nori bûti integruota á pastatytà centrà, kuriame yra patvari medþiaga. Fondas turi uþregistruoti ne maþiau kaip 1830 fiskaliniø ataskaitø per dienà, 200 neatidëliotinø duomenø, 30 galimø mokesèiø pakeitimø. Uþbaigimo signalizavimas áraðymo metu yra bûtinas faktas. Jame turi bûti numatytos apsaugos priemonës, uþkertanèios kelià áraðø, áraðytø á atmintá, iðtrynimui. Kiekvienas fiskalinis kasos aparatas turëtø bûti apsaugotas pagrindiniu antspaudu, kad jis bûtø pigus, jei jis buvo paþeistas. Maitinimo tinklo baterija, maitinimo elementas, baterija arba akumuliatorius turi duoti ne maþiau kaip 200 spaudiniø dvi dienas be elektros tiekimo. Jo konstrukcija turi bûti pritaikyta taip, kad nebûtø galima neteisingai apskaityti apyvartà ir mokëtinà mokestá.