Valiutos keitimas valiuto kasoje

Nepaisant to, kad bûtinybë turëti verslà „novitus deon“ kasos aparate yra vis daugiau verslininkø, paprastai pagal galiojanèius teisës aktus galima iðspræsti ðá tikslà.

Tokiam sprendimui patirti nuostoliai gali atsirasti apie 100 000 Lenkijos mokesèiø mokëtojø. Nuo 2015 m. Kovo 1 d. Pareiga teikti ðiuos prietaisus, be kita ko, susijusi su mokesèiø mokëtojais, teikianèiais paslaugas varikliø remonto, kirpyklø, kosmetikos, su maistu susijusiø paslaugø, teisiniø paslaugø, konsultacijø mokesèiø klausimais ir gydytojø klausimais. Taigi kas ið tikrøjø neturi turëti kasos? Be kitø dalykø, jos veikia kaip iðimtys didelëms operacijoms. Mokesèiø mokëtojas, kuris atlieka darbus be dalyko, neprivalo jø áraðyti á fiskalinæ sumà. Kas neturi turëti kasos: paslaugos ar paslaugø teikimas ið transliavimo paslaugø, elektroninës paslaugos, paslaugos, susijusios su þemës ûkiu, gyvulininkyste ir veisimu, elektra, garas, dujinis kuras, natûralios struktûros vanduo, kitos su atliekø surinkimu susijusios paslaugos. pavojingos paslaugos, paslaugos, susijusios su pavojingø atliekø surinkimu, paslaugos, susijusios su atliekø apdorojimu, paslaugos, susijusios su pavojingø atliekø apdorojimu, paslaugos, susijusios su radioaktyviøjø atliekø, geleþinkeliø, vieðojo ir priemiestinio transporto, paðto ir pasiuntiniø paslaugø, apgyvendinimo pagalba, vieðbuèiø teikiamomis paslaugomis , moteliai ir sveèiø namai, telekomunikacijø paslaugos, elektroninës paslaugos, finansinës ir draudimo paslaugos, nuomos ir turto valdymo paslaugos, paslaugos, susijusios su nekilnojamojo turto rinkos ásigijimu, notarø veikla, paslaugos, susijusios su uþsakymø tvarkymu, paslaugos, paslaugos vieðosios paslaugos, archyvø paslaugos, narystës organizacijos, ekstrateritoriniø organizacijø ir sistemø teikiamos paslaugos.

Mokesèiø mokëtojai, atliekantys aukðtus sàraðus, taip pat gali naudoti fotografuojamà objektà. Priklausymas paskutinei nuotraukai priklauso nuo mokesèiø mokëtojo pardavimo. Jei átrauktos veiklos pelningumas reiðkia daugiau nei 80% bendros apyvartos praëjusiais metais, mokesèiø mokëtojas ið grynøjø pinigø iðëmimo gali rinkti visà pardavimà.