Vathiuojant dviraeiu vieduoju transportu deecine

Hydroface

Dviraèiø sportas yra nepaprastas sportas, kuriame planuojama susirasti draugø visose amþiaus kategorijose. Didþioji dviratininkø dalis dviraèius naudoja tik pavasario sezono metu, kaip artimas ir elegantiðkas sprendimo ir institucijos sprendimas, þiemà dël sudëtingø marðruto sàlygø, jie nori suteikti jiems automobiliø ir vieðojo transporto darbà. & Nbsp; atsiþvelgiant á besikeièianèias sàlygas atstumu, galima naudoti dviraèius visà metus su pripaþinimu ir malonumu, ne tik dviraèiu. Kà verta árengti sau taip, kad vaþiuojant keliu þiemà bûtø graþus kelias?

Tinkama apranga. Turiu omenyje ðiltà kailá ar striukæ, prieðingai. Paprastas kurta sukels (ypaè, kai perkelia dviraèius daug kilometrø jûsø kûnas prakaituos gana daug, o prakaito dþiovinimas po striukiu efektyviai vësins kûnà. Naudingiausia iðeitis ðioje aplinkoje bus termoaktyvus apatinis trikotaþas. Jo veikimas perduoda pertekliø drëgmës ir garo ið paþástamo kûno, kad mes neturëtume mirkymo jausmo ir tai nebus ðalta. Be to, kai kurie termoaktyvûs apatiniai drabuþiai turi tam tikrà membranà, siuvanèià apsaugoti kûnà nuo ðalto vëjo. Jûs taip pat turëtumëte aprûpinti save kietais batais ir galbût papildoma kojiniø pora. Asmeniðkai að rekomenduoju kojines su labiausiai tikruoju vilnos kiekiu, kad mes negalëtume matyti ðalèio. Taip pat verta rûpintis dviraèiø pirðtinëmis. Geras ámones teikia dvisluoksnës pirðtinës: pirmoji klasë yra nepralaidi vandeniui, o kita efektyviai iðlaiko ðilumà rankose.Dviraèio paruoðimas. Kaip ir automobilis, dviratis ir reikalingi specialûs þiemos priedai, kurie mums suteiks minkðtà ir patogià kelionæ. Aukðèiau yra pilnos þieminës padangos ir sparnai, o ekstremaliomis sàlygomis - grandinë. Jûs neturite pamirðti, kad þiemà tamsoje patenka daug greièiau, todël bus rekomenduojama papildoma apðvietimas ir atspindþiai.

Turiu tikimybæ, kad minëtame vadove neapsisprendæ dviratininkai suvokë, jog dviraèiø sezonas nëra gerai iðnykæs nuo pirmojo sniego kritimo ir padëjo nuspræsti, kokiø priedø reikia saugiai ið ðio transporto paruoðimo, nepriklausomai nuo oro sàlygø. Kadangi dviraèiø sportas yra ne tik smagu, tai ir sportas, kurio dëka mes iðliksime tinkami ilgiau.