Vestuvio organizacija elblag

Vestuviø planavimasKiekvienam þmogui vestuviø diena yra didelë patirtis. Taigi að nenoriu, kad vestuvës paimtø ið intelekto ar pateiktø mûsø didþiausià svajonæ. Að sapnavau apie ðá momentà nuo vaikystës. Ir jis apsigynë. Mano ilgalaikis suþadëtinis man pasiûlë. Pradëjome pasirengti paskutiniam absoliuèiam ávykiui. Salë, suknelë, kostiumas, tai yra pagrindinës darbo vietos, apie kurias mes galvojome. Jie nemanë apie didelæ vestuviø vakarëlæ, todël kambará galima rasti gana greitai. Jei að ieðkau vestuviø suknelës, tada að jà uþsisakiau. Kadangi tradicinis að þinojau, ko noriu, að net nesistengiau atrodyti tokioje prekyboje, tiesiog nuëjau á siuvëjo. Kalbant apie kostiumà, bûsimasis partneris netrukdë komandai. Jis greièiausiai dëvëtø savo dabartiná kostiumà, nes jis, kaip jis manë, jauèiasi daug. Priedai ir greitas greitis.

Vestuviniø þiedø pasirinkimasDar yra vestuviniø þiedø pasirinkimas. Mums abu patinka paprasti, modernûs dalykai. Susiekus su dabartiniais vestuviniais þiedais taip pat privaloma palikti ðá tipà. Mes suþinojome, kad ji prisimena ðviesos ir raudonojo aukso deriná. Mes ieðkojome ðiek tiek, bet mes já radome beveik tobulai. Prieð norëdami gauti, salone jie pasiûlë laikinàsias grupes, kad galëtø dirbti.

http://lt.healthymode.eu/spartanol-mases-kondicionieriai/

Laikinieji vestuviniai þiedai?Tai, kad nauja tendencija taip pat turi galimybæ pirðtus áprasti prie ávairiø papuoðalø. Tai privertë mane ðiek tiek juoktis, bet vëliau supratau, kad jei man bûtø toks naujas þiedas, mano valstieèiams tai bûtø puiki naujovë. Galø gale, kà vaikinas nori dëvëti medicinà ant pirðtø? Jie nemëgsta þieduoti. Jie priëmë sprendimà ir dràsiai perëjo á dabartinius þiedus. Mano bûsimas vyras dirbo ir ðaukë á ðá ratà uþ viskà, kà jis galëjo. Ypaè akiniams. Ir, þinoma, alaus puodui. Bet turiu pripaþinti, kad jis vaikðèiojo su pasididþiavimu. Ir að pasiûliau visiems savo draugams. Buvo daugiau kitø situacijø. Kai kurie manë, kad mes jau susituokëme ir jie apie tai nepraneðë. Vienas teta jautësi ypaè áþeidþiantis ir nebuvo lengva átikinti jà, kad tai nëra rimti þiedai. Ji sakë, kad pasaulis buvo beprotiðkas ir ji nepadës ðiame beprotybës. Bet ji paþadëjo, kad ateis natûrali vestuvë. Todël ið juvelyro gavome tinkamus vestuviø þiedus. Jie buvo puikûs. Tiksliai tie, kuriuos uþsakëme. Mes negalëjome laukti, kol jie oficialiai bus sukurti.

ceremonijaDël to atvyko ði palanki diena. Oras buvo patrauklus, saulë ðvieèia, o tai yra galingas prognozuotojas. Að nepripaþinau jokiø prietarø, ypaè man patiko. Baþnyèia buvo puikiai, skoningai dekoruota, kuri buvo mano sesers ir mes esame nuopelnai. Jie ið tikrøjø iðsiskyrë á iððûká. Mes apsirengëme sveèiø masæ. Kunigas mums suteikë komfortà. Svarbiausi þodþiai buvo átraukti á ðiuos þodþius: Taip. Dabar jie turëjo partnerá ir þmonà. Jie buvo labai pageidautini. Dabar atëjo laikas þaisti. Prieð mus buvo vestuvës. Mes visi persikëlëme á nuomojamà kambará, buvo surengta ðventinë vakarienë. Anksèiau uþsakytas orkestras grojo pjaustymà. Ðokis ir malonumai nebuvo veiksmingi. Visi buvo iki auðros. Dabartinë diena buvo tokia graþi diena.